ബിനു എം ദേവസ്യയുടെ കവിതകള്‍

ബാബു രാമചന്ദ്രനും പദ്മ കെ പിയും ചേർന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ബിനു എം ദേവസ്യയുടെ കവിതകൾക്ക്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ആന്റ്‌ ഫോറിൻ ലാങ്ങ്വേജസ്സിലെ (ഹൈദ്രാബാദ്‌) വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഈണം പകർന്നപ്പോൾ

Students of English and Foriegn Languages (Hyderabad) gave magnificiant tune to the translated poems of Binu by Babu Ramachandran and Padma P.K




The River...
Sung by : Aswathy P. Senan
Guittar: Resham George
Music Direction: Sreevidya Surendran

ആലാപനം: അശ്വതി പി സേനൻ, ഗിറ്റാർ: രേഷം ജോർജ്ജ്‌, സംഗീതം: ശ്രീവിദ്യ സുരേന്ദ്രൻ




The Lights...
Sung by : Aswathy P. Senan
Guittar: Resham George
Music Direction: Sreevidya Surendran

ആലാപനം: അശ്വതി പി സേനൻ, ഗിറ്റാർ രേഷം ജോർജ്ജ്‌, സംഗീതം: ശ്രീവിദ്യ സുരേന്ദ്രൻ



The Little Cripple
Sung by : Aswathy P. Senan
Guittar: Resham George
Music Direction: Sreevidya Surendran


ആലാപനം: അശ്വതി പി സേനൻ, ഗിറ്റാർ: രേഷം ജോർജ്ജ്‌, സംഗീതം ശ്രീവിദ്യ സുരേന്ദ്രൻ

1 comment: